*ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ

ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛ ಬಳಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರ ಮತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುದುರಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎನ್ನುವರು. ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುದುರೆಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ, ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಚೌಕಾಶಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತಡೆಯಲು ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧವೆಂಬ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.