*ಅತ್ಯಲ್ಪ ತೂಕ

ಗುಲಗುಂಜಿಯಷ್ಟೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದೋ, ಗುಲಗುಂಜಿಯಷ್ಟೂ ಅವನಿಗೆ ಮಾನ ಇಲ್ಲವೆಂದೋ, ಗುಲಗುಂಜಿಯಷ್ಟೂ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲವೆಂದೋ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನಿದು ಗುಲಗುಂಜಿ?
ಗುಲಗುಂಜಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜ. ಕೆಂಬೂತದ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಕೆಂಪಗಿನ ಕಾಳು ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾದ ಟೊಪ್ಪಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ತೂಗಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಇಂದೂ ಈ ಗುಂಜಿಯಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ತೂಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಬಂಗಾರದ ತೂಕವನ್ನು ಗುಂಜಿ, ಆಣೆ, ತೊಲೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿಹೇಳುವರು. ಒಂದು ಗುಂಜಿ ಎಂದರೆ ಅಂದಾಜು 122 ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂ. ಒಂದು ಆಣೆಗೆ 6 ಗುಂಜಿ. ಒಂದು ತೊಲೆಗೆ ಹದಿನಾರಾಣೆ. ಒಂದು ತೊಲೆ ಎಂದರೆ 11.650 ಗ್ರಾಂ.
ಅಪ್ಪಟ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಹದಿನಾರಾಣೆ ತೂಕ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತೂಕವನ್ನು ಆಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಬಂಗಾರದ್ದು ಮಾತ್ರ.
ಗುಲಗುಂಜಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದರೂ ಅದು ತೂಗುವುದು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.
ಗುಲಗುಂಜಿ ಭೌತಿಕ ತೂಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ, ಅಭಿಮಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಭೌತಿಕವೂ ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.