*ಇವರನ್ನು ಊಸರವಳ್ಳಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಕೆಲವರನ್ನು ಗೋಸುಂಬೆ ಅಂತಲೋ ಊಸರವಳ್ಳಿ ಅಂತಲೋ ಕರಯುತ್ತೇವೆ. ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿವಿಯುತ್ತೇವೆ. ಗೋಸುಂಬೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷ?
ಗೋಸುಂಬೆ ಓತಿಯಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಸದಾ ಗಿಡಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಅದು ತನ್ನ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಸಿರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮರದ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ತಾನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲುದು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಬಲ್ಲುದು.
ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಲುವು ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯುವವರಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವ ಗೋಸುಂಬೆಗೂ ಇವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.